EN

AMIKACIN

مشخصات AMIKACIN

پیوست
طبقه بندی فارماکولوژیک:
آمینوگلیکوزید
طبقه بندی درمانی:
آنتی بیوتیک
طبقه بندی مصرف در حاملگی:
D
فرآورده های ژنریک ایران:
Injection:Amikacin 100,500 mg/2ml
توضیحات:
موارد مصرف: این دارو در درمان عفونت های جدی ناشی از باکتری های گرم منفی و سایر ارگانیسم های مقاوم به جنتامایسین و توبرامایسین مصرف می شود. برترب این دارو نسبت به جنتامایسین در مقاومت این آنتی بیوتیک در برابر اغلب آنزیم های باکتریایی تخریب کننده آمینوگلیکوزید ها است.