EN

AMPHOTERICIN-B

مشخصات AMPHOTERICIN-B

پیوست
طبقه بندی فارماکولوژیک:
پلی انماکلرولید
طبقه بندی درمانی:
ضد قارچ
طبقه بندی مصرف در حاملگی:
B
فرآورده های ژنریک ایران:
For Injection: 50 mg
راه مصرف و دوزاژ هیپرتانسیون خفیف تا شدید:
موارد مصرف: آمفوتریسین B در درمان عفونت های شدید قارچی، کاندیدیاز داخلی چشم، عفونت های قارچی دستگاه اداراری و چشم، عفونت های قارچی دستگاه ادراری و مننگوآنسفالیت آمیبی اولیه مصرف می شود