EN

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب، یک برنامۀ آموزشی محسوب می شود که قصد دارد توانایی ارزیابی انتقادی برمبنای شواهد را در مخاطبان افزایش دهد. در این روش یادگیری، با ایجاد تعامل با شنوندگان و بحث گروهی، محتوای ارائه شده یک پژوهش (مقاله) از پیش تعیین شده، ارزیابی می شود. هدف ازبرگزاری ژورنال کلاب، ایجاد تعاملات اجتماعی، ارائه مطالب مبتنی بر شواهد، توسعه مهارت ارزیابی نقادانه و ارائه مطالب روزآمد درحوزه پیشگیری بیماری دیابت و درمان های نوین است. این برنامه آموزشی در سالن همایش آکادمی ایران با حضور پزشکان و پرستاران برگزار می شود.