EN

کارگاه های آموزشی

کارگاه پای دیابتی برای پرستاران

این کارگاه برای پرستاری (دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی)، پرستاری توانبخشی، پرستاری سالمندی، پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان، پرستاری نظامی، پرستاری اورژانس، پرستاری داخلی-جراحی و پرستاری کودکان دارای 8 امتیاز بازآموزی است.

دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف فراهم آوردن دانش تخصصی نظری و مهارت های بالینی لازم برای ارزیابی فرد مبتلا به پای دیابتی و سپس طرح ریزی برنامه مراقبتی برای این گروه از بیماران با تاکید بر کار گروهی و ارجاع به موقع به متخصص مربوطه برگزار خواهد شد.

آشنایی با اپیدمیولوژی پای دیابتی و نظام درمانی- مراقبتی در پای دیابتی، غربالگری پای دیابتی و شناسایی انواع زخم پای دیابتی، توصیف راهکارهای کنترل و مدیریت مشکلات مربوط به پای دیابتی، چگونگی به کارگیری راهکارهای کنترل و مدیریت پای دیابتی به منظور ارائه بهترین مراقبت، نقش پرستار در مراقبت از پای دیابتی و تدوین برنامه مراقبت پرستاری پای دیابتی از جمله اهداف تخصصی این کارگاه در بخش دانش نظری است.

در بخش مهارتهای حرفه ای و عملی نیز آشنایی با روش های غربالگری پای دیابتی و شناسایی انواع زخم پای دیابتی در محیط عملی و بالینی، آشنایی با راهکارهای کنترل و مدیریت پای دیابتی و به کارگیری صحیح آن ها در محیط عملی و بالینی، آشنایی با راهکارهای آموزش و بازتوانی پای دیابتی و به کارگیری صحیح آن ها در محیط عملی و بالینی به عنوان اهداف اختصاصی عنوان شده است.

مباحث این کارگاه شامل اپیدمیولوژی پای دیابتی در ایران و جهان، سیستم درمانی مراقبتی پای دیابتی شامل آشنایی با رویکرد مراقبتی چند رشته ایی، تشخیص زخم پای دیابتی شامل انواع و طبقه بندی (نوروپاتی، ایسکمی، نوروایسکمی)، عوارض زخم پای دیابتی (عفونت، استئومیلیت و آمپوتاسیون)، غربالگری و ارزیابی پای بیماران دیابتی، ارزیابی زخم پای دیابتی، شامل محل، سایز، ظاهر، بستر و پروبینگ زخم، اندازه زخم، روش و ابزارهای ارزیابی انواع زخم پای دیابتی شامل مونوفیلامان، نوروپاتی، ایسکمی، نوروایسکمی، درمان و مراقبت از زخم پای دیابتی، آموزش و مراقبت از زخم پای دیابتی، نحوه انجام پانسمان، نقش پرستار در بکارگیری درمان های نوین است.