EN

معرفی آکادمی دیابت ایران

آکادمی دیابت ایران

آکادمی دیابت با هدف اجرایی شدن سند ملی دیابت و اهداف آن و کسب فرصت ها و بستری جدید برای پرداختن به مقوله دیابت است. هدف اصلی آکادمی دیابت ارتقاء مدیریت دیابت از طریق پایه ریزی تحقیقات بین المللی به منظور دستیابی به استانداردهای جهانی، گسترش بستر آموزش در کل کشور و تدوین و ارتقاء پرتوکل های مرتبط با مدیریت دیابت در کشور است. دسترسی به راهکارهای جدید پیشگیری و مدیریت دیابت با ایجاد فرهنگ همکاری شبکه ای بین محققین این حوزه امکان پذیر است. آکادمی دیابت پذیرای دانشمندان، محققین و آموزشگران حرفه ای دیابت از سراسر کشور و جهان است تا با ایجاد هماهنگی و فراهم آوردن زیر ساخت مناسب بتواند بر اساس اهداف سند ملی دیابت به کنترل دیابت در کشور دست یابد.

اهداف اولیه آکادمی دیابت ایران

هدف اصلی این آکادمی ارتقاء مدیریت دیابت از طریق راه اندازی مرکز مجازی آموزش دیابت، گسترش بستر آموزش مجازی در کل کشور، تدوین رشته ها و کوریکولوم های جدید در حوزه آموزش مجازی تخصصی دیابت و تدوین و ارتقاء پرتوکل های مرتبط با مدیریت دیابت در کشور است. اهداف این نهاد دانش بنیان شامل:

  1. توسعه زیر ساخت های اختصاصی آموزش مجازی دیابت و استقرار مدرسه دیابت ایران در سطح ملی
  2. آموزش مجازی به تیم چند تخصصی درمان دیابت
  3. آموزش مجازی به دانشجویان مقاطع مختلف گروه پزشکی در حوزه دیابت
  4. آموزش مجازی به افراد مبتلا به بیماری دیابت و خانواده های آن هستند
  5. آموزش مجازی به افرادی که در معرض خطر مبتلا شدن به دیابت هستند.
  6. اتصال بین شبکه آموزش مجازی و سیستم ثبت ملی دیابت به منظور بهبود عملکرد مراقبین تیم درمان
  7. برقراری ارتباط با دانشگاه ها، انجمن ها، نهادهای دولتی و غیر دولتی، شبکه های تحقیقاتی، قطب های آموزشی و مجامع مرتبط با حوزه دیابت به منظور تسهیل دسترسی بیماران به خدمات
  8. ارایه جایزه آکادمی دیابت به بهترین فعالیت های بالینی، آموزشی، پژوهشی، نوآوری و ... به منظور تغییر دیابت

دسترسی به راهکارهای جدید پیشگیری و مدیریت دیابت با ایجاد شبکه آموزش و همکاری بین محققین این حوزه امکان پذیر است. در این راستا آکادمی دیابت ایران توسط پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف اجرایی سازی اهداف سند ملی دیابت راه اندازی شد تا با بهره گیری از دانشمندان و محققین این زمینه، با توسعه زیر ساخت های آموزش اختصاصی در حوزه دیابت، مدرسه آموزش مجازی دیابت و اتصال بین آموزش مجازی و سیستم ثبت ملی دیابت به عنوان زیر ساختی برای پایش وضعیت کنترل دیابت بتواند به عنوان بازوی کمکی مراجع سیاستگذاری سلامت به کنترل هر چه بهتر دیابت در کشور اقدام کند.